มหาวิทยาลัยของรัฐ
- เกษตรศาสตร์
- จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ธรรมศาสตร์
- มหิดล
- ศรีนครินทร์วิโรฒ
- สงขลานครินทร์
- รามคำแหง
- สุโขทัยธรรมาธิราช
- เชียงใหม่
   
หน่วยงานราชการ
- กระทรวงศึกษาธิการ
- สภาการศึกษาแห่งชาติ
   
องค์กรมุสลิม
- สำนักข่าวมุสลิมไทย
- สมาคมคุรุสัมพันธ์
- มูลนิธิศรัทธาชน
- คณะกรรมการกลางอิสลาม ฯ
- สถาบันมาตรฐานฮาลาล
 
โรงเรียนตัรบียะห์อิสลามียะห์
 
โรงเรียนตัรบียะห์อิสลามียะห์  ตั้งอยู่เลขที่ 16 หมู่ที่ 3 ตำบลบ่อแสน อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา ได้รับใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียนตามใบอนุญาตเลขที่ พง3/2545 ประเภทโรงเรียนสามัญศึกษา มาตรา 15(2) และได้รับอนุญาตให้แปรสภาพโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามและวิชาสามัญ ตามมาตรา 15(2) เป็นโรงเรียนเอกชนตามมาตรา 15(1) ตามใบอนุญาตเลขที่ พง.4/2546 เปิดสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย
 
โรงเรียนตัรบียะห์อิสลามียะห์ ได้เปิดทำการเรียนการสอนขึ้นเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2545 โดยมีนายมาหะมะ  อาแว เป็นผู้รับใบอนุญาต นายร้าเฉต  หัศนี ดำรงตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการ มีครูผู้สอนจำนวน 25 คน และมีนักเรียนชายจำนวน 129 คน และนักเรียนหญิงจำนวน 134  คน รวมจำนวนนักเรียนทั้งสิ้นเป็น 263 คน
 
ด้านวิชาศาสนา เปิดสอนหลักสูตรอิสลามศึกษา พุทธศักราช 2545 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ช่วงชั้นที่ 3) และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ช่วงชั้นที่ 4) ภาคกลางคืนและเช้า มีสอนกีตาบและท่องจำอัลกุรอาน ( ฮาฟิซ ) และมีหลักสูตรสายศาสนาอย่างเดียว ชั้นซานาวียะห์ ในระดับชั้นปีที่ 8 - 10 เมื่อจบสามารถศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีทางด้านศาสนาอิสลามในต่างประเทศได้
 
ด้านวิชาสามัญ เปิดสอนหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ช่วงชั้นที่ 3) และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ช่วงชั้นที่ 4) มีสายการเรียนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และสายการเรียนทั่วไป มีการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์ทุกชั้นเรียน มีวิชาชีพให้เลือกตามความสนใจของผู้เรียน โดยรับนักเรียนที่อยู่ประจำและไปกลับ
 
 

ข้อมูลเพิ่มเติมของโรงเรียน ตัรบียะห์อิสลามียะห์ 

   
Copyrights © 2010 www.tarbiah.ac.th All Rights Reserved.
Email : info@tarbiah.ac.th
counter