มหาวิทยาลัยของรัฐ
- เกษตรศาสตร์
- จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ธรรมศาสตร์
- มหิดล
- ศรีนครินทร์วิโรฒ
- สงขลานครินทร์
- รามคำแหง
- สุโขทัยธรรมาธิราช
- เชียงใหม่
   
หน่วยงานราชการ
- กระทรวงศึกษาธิการ
- สภาการศึกษาแห่งชาติ
   
องค์กรมุสลิม
- สำนักข่าวมุสลิมไทย
- สมาคมคุรุสัมพันธ์
- มูลนิธิศรัทธาชน
- คณะกรรมการกลางอิสลาม ฯ
- สถาบันมาตรฐานฮาลาล
 
รายชื่อคณะกรรมการโรงเรียนตัรบียะห์อิสลามียะห์ ปีการศึกษา 2553
 
ที่
ชื่อ - สกุล
สถานภาพ
หมายเหตุ
1.
 นายมาหะมะ   อาแว
ประธานกรรมการ
 
2.
 นายศุฟเฟียน   อาแว
กรรมการ
 
3.
 นายอารี   ประสารการ
กรรมการ
 
4.
 นายวิชิต   กิจชอบ
กรรมการ
 
5.
 นายวรวิทย์   เจ๊ะแฮ
กรรมการ
 
6.
 นายมะรอมือลี   บือราเฮง
กรรมการ
 
7.
 นายอรรณพ   อายุยา
กรรมการ
 
8.
 นายร้าเฉต   หัศนี
กรรมการ
 
9.
 นายเจ๊ะหมีด   หัสนีย์
ที่ปรึกษา
 
10.
 นายฉลาด   บุหลาด
ที่ปรึกษา
 
11.
 นายบุญธรรม   วาหะรักษ์
ที่ปรึกษา
 
12.
 นายด้าเหร่   หัสนีย์
ที่ปรึกษา
 
13.
 นายเทพพิชัย   หีมปอง
ที่ปรึกษา
 
14.
 นายบัณฑิต   หอมหวล
ที่ปรึกษา
 
15.
 นายสว่าง   ประสารการ
ที่ปรึกษา
 
16.
 นายสะมะแอ   กะมินสิน
ที่ปรึกษา
 
17.
 นายอารัด   จำเนียร
ที่ปรึกษา
 
18.
 นายสุชาติ   หัศนี
ที่ปรึกษา
 
19.
 นายหาบ   ประสารการ
ที่ปรึกษา
 
20.
 นายดลร้าหมาน   หัศนี  
ที่ปรึกษา
 
21.
 นายโหยบ   ยมโดย
ที่ปรึกษา
 
22.
 นายจำนง    หอมหวล
ที่ปรึกษา
 
23.
 นายเจ๊ะหมาด   หัสนีย์
ที่ปรึกษา
 
24.
 นายชาตรี    ประสารการ
ที่ปรึกษา
 
Copyrights © 2010 www.tarbiah.ac.th All Rights Reserved.
Email : info@tarbiah.ac.th
counter