มหาวิทยาลัยของรัฐ
- เกษตรศาสตร์
- จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ธรรมศาสตร์
- มหิดล
- ศรีนครินทร์วิโรฒ
- สงขลานครินทร์
- รามคำแหง
- สุโขทัยธรรมาธิราช
- เชียงใหม่
   
หน่วยงานราชการ
- กระทรวงศึกษาธิการ
- สภาการศึกษาแห่งชาติ
   
องค์กรมุสลิม
- สำนักข่าวมุสลิมไทย
- สมาคมคุรุสัมพันธ์
- มูลนิธิศรัทธาชน
- คณะกรรมการกลางอิสลาม ฯ
- สถาบันมาตรฐานฮาลาล
 
ประวัติโรงเรียนตัรบียะห์อิสลามียะห์
 
โรงเรียนตัรบียะห์อิสลามียะห์ เป็นโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม ตั้งอยู่เลขที่ ๑๖ หมู่ที่ ๓ ตำบลบ่อแสน อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา ห่างจากตัวเมืองพังงา ๑๘ กิโลเมตร
 
เนื่องจากตำบลบ่อแสน เป็นชุมชนที่ประกอบด้วยคนไทยนับถือศาสนาอิสลาม และคนไทยที่นับถือศาสนาพุทธ โดยมีชุมชนไทยที่นับถือศาสนาอิสลามอยู่ ๘๐ % มีบ้านเรือน ๑,๐๐๐ หลังคาเรือน จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ชาวบ้านในเขตจังหวัดพังงาและจังหวัดใกล้เคียงที่นับถือศาสนาอิสลาม ควรจะมีสถานศึกษาหาความรู้ที่เกี่ยวข้องกับหลักธรรมคำสอนของศาสนาอิสลาม จึงได้เล็งเห็นถึงความสำคัญและความจำเป็นในการศึกษาของเยาวชนในเขตพื้นที่นี้
 
เพื่อให้เป็นไปตามวัจนะของท่าน นบีมูฮัมหมัดซึ่งมีใจความว่า “ การศึกษาหาความรู้ จำเป็นสำหรับมุสลิมทุกคน” ดังนั้นจึงได้รับความอนุเคราะห์จากผู้มีจิตศรัทธาชาวอาหรับ จนกระ ทั่งได้รับความช่วยเหลือจาก องค์กรฟื้นฟูมรดกอิสลาม ประเทศคูเวต ในการก่อสร้างอาคารต่างๆ โดย      เชคอาลี  สะอัด อัลคุบัยซีย์ ผ่านมูลนิธินราสงเคราะห์และการศึกษา จังหวัดนราธิวาส โดยได้รับการบริจาคที่ดินในการก่อสร้างอาคารต่างๆ จำนวน ๗ ไร่ ๓ งาน ๒ ตารางวา จากผู้ใหญ่สุชาติ   ศนี และนายอับดลราหมาน  หัศนี และได้เริ่มดำเนินการก่อสร้างเมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๔๔
 
โรงเรียนตัรบียะห์อิสลามียะห์ ได้รับใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียนตามใบอนุญาตเลขที่ พง๓/๒๕๔๕ ประเภทโรงเรียนสามัญศึกษา มาตรา ๑๕(๒) ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และโรงเรียนตัรบียะห์อิสลามียะห์ ได้เปิดทำการเรียนการสอนขึ้นเมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๔๕ โดยมีนายมาหะมะ  อาแว เป็นผู้รับใบอนุญาต นายร้าเฉต  หัศนี ดำรงตำแหน่งเป็นผู้จัดการ นายอบี  ยะลา ดำรงตำแหน่งเป็นครูใหญ่ มีครูผู้สอนจำนวน ๑๕ คน และมีนักเรียนทั้งชายและหญิงจำนวน ๑๑๕ คน
 
เมื่อวันที่ ๒๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๖ โรงเรียนตัรบียะห์อิสลามียะห์ได้รับอนุญาตให้แปรสภาพโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามและวิชาสามัญ ตามมาตรา ๑๕(๒) เป็นโรงเรียนเอกชนตามมาตรา ๑๕(๑) ตามใบอนุญาตเลขที่ พง.๔/๒๕๔๖ และเป็นโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามโรงเรียนแรก ในจังหวัดพังงาที่เปิดดำเนินการสอนไม่ถึงหนึ่งปี ที่ได้รับอนุญาตแปรสภาพโรงเรียนเป็นโรงเรียน ตามมาตรา ๑๕(๑) ซึ่งเป็นความภาคภูมิใจของทุกคน (อัลฮัมดุลิลลาห์) ที่โรงเรียนได้พัฒนากิจการและการเรียนการสอนเป็นที่ยอมรับทั้งภาครัฐและหน่วยงานต่างๆ มากมาย 
 
ในวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๔๗ ทางโรงเรียนได้รับโอนที่ดินแห่งใหม่ อีกจำนวน ๓ ไร่ ที่ได้รับเงินบริจาคเพื่อเป็นสาธารณะประโยชน์กุศล (วากัฟญารียะห์) จากพี่น้องผู้มีจิตศรัทธา (ขอพระองค์อัลลอฮ์ทรงตอบแทนแก่ท่านทั้งหลายและทรงเพิ่มริสกีที่ดีมากยิ่งขึ้น) ทำให้โรงเรียนมีที่ดินทั้งสิ้นจำนวน ๑๐ไร่ ๒ งาน ๘๐ ตารางวา
Copyrights © 2010 www.tarbiah.ac.th All Rights Reserved.
Email : info@tarbiah.ac.th
counter