มหาวิทยาลัยของรัฐ
- เกษตรศาสตร์
- จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ธรรมศาสตร์
- มหิดล
- ศรีนครินทร์วิโรฒ
- สงขลานครินทร์
- รามคำแหง
- สุโขทัยธรรมาธิราช
- เชียงใหม่
   
หน่วยงานราชการ
- กระทรวงศึกษาธิการ
- สภาการศึกษาแห่งชาติ
   
องค์กรมุสลิม
- สำนักข่าวมุสลิมไทย
- สมาคมคุรุสัมพันธ์
- มูลนิธิศรัทธาชน
- คณะกรรมการกลางอิสลาม ฯ
- สถาบันมาตรฐานฮาลาล
 
โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนตัรบียะห์อิสลามียะห์
แผนผังรูปภาพโครงสร้างคณะบริหารงาน โรงเรียนตัรบียะห์อิสลามียะห์ ปีการศึกษา 2553

 อ่านต่อ >>

บุคลากร โรงเรียนตัรบียะห์อิสลามียะห์
บุคลากร โรงเรียนตัรบียะห์อิสลามียะห์ ปีการศึกษา 2553

 อ่านต่อ >>

กลุ่มบริหารงานทั่วไป
จัดสถานที่และวัสดุอุปกรณ์    จัดดำเนินงานสารบัญของโรงเรียน  และประสานงานการดำเนินงานระหว่างเขตพื้นที่  ชุมชน  องค์กร  หน่วยงานต่าง ๆ  ส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มงานต่าง ๆ   และงานที่ไม่ระบุไว้ในงานอื่น รวมถึง จัดสถานที่และวัสดุอุปกรณ์    จัดดำเนินงานสารบัญของโรงเรียน  และประสานงานการดำเนินงานระหว่างเขตพื้นที่  ชุมชน  องค์กร  หน่วยงานต่าง ๆ  ส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มงานต่าง ๆ   และงานที่ไม่ระบุไว้ในงานอื่น

 อ่านต่อ >>

กลุ่มบริหารงานบุคลากร
ส่งครูเข้ารับการประชุม อบรม สัมมนา ตามคำสั่งของหน่วยงาน การประชุมครูทุกวันอังคาร  จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพบุคลากรในโรงเรียน      และการดำเนินงานพัฒนาบุคลากรตามความต้องการของโรงเรียน คือ  การอำนวยความสะดวก  ให้บริการแก่บุคลากรเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์   และสวัสดิการ ต่าง และ เก็บรักษา เบิกจ่าย    และจัดทำบัญชีเงิน กองทุนสวัสดิการ  ประสานงานและให้บริการด้านสวัสดิการแก่บุคลากรของโรงเรียนทุกคน

 อ่านต่อ >>

กลุ่มบริหารงบประมาณ
การจัดทำทะเบียนคุมเงินงบประมาณ  การวางแผนใช้เงินงบประมาณ   การควบคุมและรายงานการใช้เงินงบประมาณตามแผน และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง การจัดทำบัญชี  จัดทำรายงานเงินคงเหลือประจำวัน  จัดทำบันทึกการเก็บรักษาเงิน  จัดทำรายงานการรับและจ่ายเงินรายได้สถานศึกษา   และการจัดเก็บเอกสารงานบัญชี ฯลฯ

 อ่านต่อ >>

กลุ่มบริหารวิชาการ
การพัฒนาหลักสูตร และ กระบวนการเรียนรู้ จัดทำทะเบียนและวัดผล-ประเมินผล บริหารกลุ่มสาระการเรียนรู้ และ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การส่งเสริมคุณภาพการจัดการศึกษา พัฒนาสื่อนวัตกรรม และ เทคโนโลยีทางการศึกษา พัฒนาห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้ รวถึงการสร้างเครือข่ายพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน

 อ่านต่อ >>

<< ก่อนหน้า - 1 - ถัดไป >>
Copyrights © 2010 www.tarbiah.ac.th All Rights Reserved.
Email : info@tarbiah.ac.th
counter